tr en de fr gr bg

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ FESTİVALİ

Resmi web sitesi
Anasayfa İletişim
Kaydet
Bülten almak için eposta adresinizi sistemimize kaydebilirsiniz.

Yağlı Güreş Hakem Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1:

Amaç

Bu Talimat, yağlı güreş müsabakalarını yönetecek hakemlerle ilgili uygulamadaki usul ve esasları

düzenlemektedir.

Madde 2:

Kapsam

Bu Talimat resmi ve özel yarışmalarında doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü, Merkez Hakem

Kurulu, görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin derecelerini, terfi ve cezalandırılmalarına dair

hükümleri kapsar.

Madde 3:

Dayanak

Bu Talimat 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Ek.9 maddesi, 14.7.2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 22 Kasım 2007 tarihli ve 26708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsü „ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4:

Tanımlar

Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü

Federasyon; Türkiye Güreş Federasyonunu

Gençlik ve Spor il Başkanı; Valiyi, Kaymakamı, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğü

İl Temsilcisi; Güreş Federasyonu il temsilcisini ifade eder

Hakem; Yağlı Güreş Hakem Komitesi tarafından görevlendirilen ve Yağlı Güreş Müsabakasını

yöneten kişiyi ifade eder,

Gözlemci Hakemlik kurumunu denetleyen kişi

Madde 5:

Hakem Kurulu Hakem Kurullarının Çeşitleri Hakem kurulları merkezde, Merkez Hakem Kurulundan oluşur.

Madde 6:

Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu

Merkez Hakem Kurulu Federasyon Başkanının belirleyeceği en az 5 üyeden oluşur. Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin Görevlerinin Sona Ermesi

Madde 7:

Merkez Hakem Kurulu Federasyonun çalışma süresince kuruluşu ile ilgili tüm faaliyetleri yerine

getirir. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. Ancak Yeni Kurul seçilinceye kadar eskileri göreve devam eder.

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Süresi

a) Federasyon Başkanının görevden ayrılması,

b) Üyelerin istifa etmesi,

c) Federasyon Başkanının isteği ,

d) Özürsüz üst üste üç toplantıya gelmeme durumunda sona erer,

Madde 8:

Merkez Hakem Kurulu Üyeleri Aranacak şartlar

a) Yağlı Güreş hakemi olmak,

b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre altı ay’dan fazla ceza almamış olmak,

c) Faal sporcu ve kulüp idarecisi olmamak. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, yapılan ilk kurul toplantısında oy çokluğu ile seçilir. Başkanın başkanlıktan istifası durumunda yeniden seçim yapılır. Kurul Üyeleri kendi aralarında bir üyeyi de sekreter olarak seçer. Sekreter; karar defterini tutmak,

toplantı gündemini belirlemek, hakem sicillerini tutmak ve yazımıyla ilgili diğer görevleri yürütmekle

yükümlüdür. Bunların yanında Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri de yapar. Boşalan üye

yerine, Federasyon Başkanı tarafından yeni üye atanır

Madde 9:

Merkez Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararlarının Alınışı

Federasyon Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Kurulu her zaman toplantıya çağırabilir.

a) Merkez Hakem Kurulu gerektiğinde toplanır

b) Merkez Hakem Kurulu toplantısına Federasyon Başkanı Başkanlık eder. Federasyon Başkanının

katılmadığı toplantılara Başkan Vekilinin katılmadığı toplantılara Merkez Hakem Kurulu Başkanı

başkanlık eder.

c)Merkez Hakem Kurulu, üyelerin çoğunluğu ile toplanır.

d)Karar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyunun bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.

e) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır.

Madde 10:

Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

a) Yağlı Güreş meydan ve kule hakemlerini yetiştirmek, gelişim kurslarını açmak ve açtırmak, kurs

öğretmenlerini tayin etmek.

b) Yağlı Güreş meydan ve kule hakemleri için sicil tutmak, lisans düzenlemek,

c) Yağlı Güreş hakemlerini gözetim ve denetim altında bulundurmak, terfi ve tenzillerini karara

bağlamak, gerektiğinde hakem lisanslarının iptali için gerekli işlemleri yaptırmak.

e) Hakemler hakkındaki raporları ve vaki olacak şikâyetleri incelemek, gerekli işlemi yapmak,

gerektiğinde Güreş Federasyonu Ceza Kuruluna göndermek,

f) Geleneksel birinci sınıf ve mahalli güreş organizasyonlarına hakem tayın etmek,

g) Yağlı güreş teknik oyun ve organizasyon kurallarını geliştirme ve değiştirme teklifini hazırlamak.

Federasyon Yönetim Kurulu onayladıktan sonra uygulamaya koymak.

h) Ayrıca yurt dışında yapılan organizasyonlara gönderilecek Hakemleri belirler.

g)Merkez Hakem Kurulu olmayan yerlerde bu hizmetler, İl Müdürlüğünce atanan İl Temsilcisi

tarafından yürütülür.

Madde 11:

Hakemlerin Merkez Ceza Kuruluna Sevkinde Uygulanacak Kurallar

Bu Talimat Çerçevesinde ve Federasyonca verilen görevlerini tam olarak yapmayan, eksik yapan onur

kırıcı suçları işleyen, meydan başhakeminin kararlarına karşı gelen, hakem kurulları tarafından verilen

görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen ya da yapmayan, müsabakaların akışını bozan ve müsabıkları aşağılayan, rahatsız eden hakemler, meydan başhakemi veya, Merkez Hakem Kuruluna

bildirmesi ya da Merkez Hakem Kuruluna gelen şikayetler üzerine gereken incelemeyi yaparak Federasyon Başkanının teklifiyle, cezalandırılmak üzere Disiplin Kuruluna sevk edilir. Bu durumların

dışında Merkez hakem Kurulu, hakemlerin yaptıkları hatalar nedeni ile kendilerine yazılı uyarı cezası

verilebilir. Hakemlerin benzer hataları bilinçli olarak yapmaları, ya „da yapmaya devam etmeleri

durumunda, Disiplin Kuruluna sevk edilebilirler.

Madde 12:

Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar Hakem Olabilme şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

b) En az Lise ve dengi okul mezunu olmak.(Yağlı Güreş yapmış olduğunu lisansla belgeleyenler için İlk Öğretim mezunu olmak.)

c) 25 Yaşından küçük olmamak,

d) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası bulunmamak,(tam teşekküllü sağlık raporu)

e) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,

f) Ceza kurullarından altı ay’dan daha fazla müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası

almamış olmak,

g) Ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü

bulunmamak,

h) Faal güreşçi olmamak. (Faal güreşçiler hakemlik lisansı alabilirler, ancak fiilen hakemlik yapamazlar,

aktif güreşçiliğin sona ermesinden sonra fiilen hakem olarak görev yapabilirler. Faal güreşçilik

süresince aday hakem olarak beklerler fiilen hakemlik yapmaya başladıklarında terfi edebilirler.)

i)Tarihi Kırkpınar‟da, Baş „a Güreşip, baş pehlivanlığı bırakmış pehlivanlara Kule Hakemliği Lisansı

Federasyonca Talimattaki hükümler gereğince Teorik ve uygulama sınav yapılarak Hakemlik belgesi

verilir.)

Madde 13:

Hakemlerin Kademe, Derece ve Yaş Sınırları

Yağlı güreş hakemlerinin sınıfları ve her sınıftaki bekleme süreleri aşağıdaki gibidir.

a) Aday hakem bekleme süresi bir yıl,

c) 2 nci sınıf meydan hakemi bekleme süresi iki yıl,

d) 1 nci sınıf meydan hakemi bekleme süresi üç yıl,

e) Kule hakemi,

f) Federasyonca açılacak hakem kursuna katılıp teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı olanlar aday

hakem olurlar. Bir yıl başarılı aday hakemlik yapmak. Yağlı Güreş Merkez Hakem Komitesince terfisi

teklif edilenler, teorik, uygulama ve mülakat sınavlarından en az 70 puan alıp başarılı olanlar bir üst

sınıfa terfi eder. 55 yaşını doldurmuş meydan hakemleri ve 60 yaşını doldurmuş kule hakemlerinin

hakemlikleri düşer. Meydan hakemine ihtiyaç duyulduğu takdirde, kule hakemlerine Yağlı Güreş

Merkez Hakem Kurulu kararı ile meydan hakemliği görevi verilir. “Yaş hesabında yıl dikkate

alınır”.Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu tarafından her yıl yağlı güreş hakem semineri ve seviye

tespit sınavı yapılır. Hakem Seminer ve seviye sınavına katılmayan yağlı güreş hakemlerine görev

verilmez (Mazeretleri dolayısıyla katılamayan ve Federasyona mazeretlerini belirten dilekçe ile

müracaat eden hakemlerin dilekçeleri Yağlı Güreş Merkez Hakem Komitesince incelendikten sonra

mazeretleri kabul edilenler Federasyonunun belirleyeceği yerde teorik-uygulama ve mülakat sınavı

yapılır. Yazılı 40 Puan, uygulama 40 Puan, mülakat 20 Puan Toplam 100 Puan. 50 ve 69 arası puan

alan hakemler Mahalli ve birinci sınıf Güreşlerde,70 ve 100 arası puan alan hakemler Geleneksel,2,3

günlük ve Tarihi Kırkpınar güreşlerinde görev alırlar. 50 puanın altında puan alan hakemler yıl

içerisinde yağlı pehlivan güreşlerinde görev alamazlar.

Madde 14:

Hakem Lisansları

Hakem Lisansları Federasyonca verilir ve her yıl Ocak ayında ücret mukabilinde Federasyonca vize

edilir.

Madde 15:

Hakem Lisansı İptali

a) Hakemlik yapmaya mani vücut arızası bulunan,

b) Mazeretsiz olarak üç defa hakemlik görevine gelmemesi,

c) Yüz kızartıcı, onur kırıcı hareketlerde bulunması,

d) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı harekette bulunulduğunun tespit edilmesi,

e) Hakikate uymayan rapor tanzim ettiği veya gizlediği ya da ayrı taraflardan maddi veya manevi

menfaat temin ettiğinin anlaşılması,

f) Teşkilat mensupları aleyhine basın ve yayın yoluyla suçlamalarda bulunulması, Güreş Federasyonu

Disiplin Kurulunca, hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılan hakeme, Merkez Hakem Kurulunca

hakemlik yaptırılmaz. Lisansın iptali için gerekli işlemler yapılarak onaya sunulur. Merkez Hakem

Kurulu tarafından ceza kurullarına sevk edilen ve cezaları kesinleşen hakemlerin ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı hakemler müsabaka yönetemez ve görev yapamaz.

Madde 16:

Meydan Hakemleri

Pehlivanların kura ile eşleşmelerini sağlamak, yağlı güreş teknik oyun kurallarının uygulamasını izlemek, yenme ve yenilmeleri tespit etmek üzere meydanlarda görevlendirilen hakemlere, meydan

hakemi adı verilir. Meydan hakemleri, her yağlı güreş organizasyonunda aynı anda en fazla 3 çift

pehlivanı izleyecek sayıda görevlendirilir. Meydan hakemleri arasından Kule hakemi kurulu tarafından

seçilen bir meydan hakemi, Meydan Başhakemi olarak görevlendirilir.

Madde 17:

Meydan Hakemlerinin Görev ve Yetkileri

a)Güreşçilerin yağlı güreş teknik oyun kurallarına uygun olarak güreş yapmalarını taraf tutmaksızın

takip etmek ve yönetmek,

b)Güreşçilerin şike yaptığını sezinlediği ve tespit ettiği an durumu meydan başhakemine bildirmek,

c)Yasak oyunlarla faullü güreşen güreşçiye, güreşi durdurarak faulün şiddetine göre sarı veya kırmızı

kart gösterilir. İkinci sarı kart alan sporcuyu kırmızı kartla müsabakadan men etmek ve rakibini galip

saymak,

d) Müsabaka yapan her iki pehlivandan razı olduğu takdirde yağlanmaları, su ve bez ihtiyaçlarını

gidermeleri için en fazla 2 defa ve her seferinde 2 dakikayı geçmemek üzere her pehlivana 1 er defa

izin verilerek müsabakayı durdurmak,

e)Yaralanan veya sakatlanan pehlivanların sağlık ekibi tarafından muayene ve tedavisini yaptırmak, 5

dakikayı geçmemek üzere müsabaka dışı süreyi tespit etmek. Puanlama güreşinde bu süre 2 dakikayı

geçmez.

Madde 18:

Meydan Baş Hakeminin Görev ve Yetkileri

a) Meydan Hakeminin Görevlerini ve çalışmalarını düzenlemek,

b) Müsabaka yönetimlerinde tarafsızlıklarını gözetim ve denetim altında bulundurmak,

c) Pehlivanların muayenelerinde ve eşleşmelerinde görevli meydan hakemlerine başkanlık yapmak,

d) Pehlivanların itiraz ve ihtilaflarını meydan hakeminin müracaatı üzerine Çözümlemek, devamı

halinde kule baş hakemine bildirmek,

e) Taraf tuttuğu tespit edilen meydan hakemini kule hakem kuruluna bildirmek, hakem kurulu

kararını almak ve uygulamak,

f) Şike yaptığını Meydan Hakeminden öğrendiği ve tespit ettiği güreşçiyi kule hakem kuruluna

bildirmek, hakem kurulu kararını almak ve uygulamak,

g) Süreli güreşlerde kronometre tutulmasını cetvel hakeminden istemek.

Madde 19:

Kule Hakeminin Görev ve Yetkileri

a) Meydan hakemlerinin bir üst kurulu olarak uygulamaları takip etmek, gözetim ve denetim altında

bulundurmak,

b) Meydan başhakemi seçmek, boy ayrımı tespitini yapacak hakemleri görevlendirmek,

c) Sağlık muayenesi ve eşleme sırasında görevli olacak ve meydan başhakeminin başkanlığındaki

meydan hakemlerini seçmek,

d) Meydan hakemleri arasından şike yaptığı ve açık şekilde taraf tutuğu meydan başhakemi

tarafından tespit edilen ve bildirilen meydan hakemlerini görevden almak ve ceza kuruluna sevk

etmek,

e)Müsabaka sonuçlarına itiraz; sporcu, sporcunun antrenörü, ustası, bağlı olduğu kulüp idarecisi

veya velisi tarafından müsabakanın tur bitimine kadar kule başhakemine; itirazın konusu ve sebebi

açıkça belirtilmek suretiyle yazılı olarak yapılır. Kule Başhakemi bu itirazı; kule hakemi ve müsabakayı yöneten hakem ile birlikte inceler ve sonuçlandırarak kesin kararı verir. Varsa itirazın

değerlendirilmesinde her türlü sabit ve hareketli görüntü araçlarından faydalanılabilir.( Müsabakaya

itiraz edenler ücret yatırması gerekmektedir.)

f)Müsabakalarda görevli kule başhakemliği tarafından, müsabaka başlama saatinde gelmeyen kule ve

meydan hakemlerine müsabakalardan el çektirmek. Yukarıdaki (d) ve (f) bentlerinde ifade edilen

durumlarda o müsabakada görev yaptırılmayan hakeme hakem tazminatı ödenmez ve 24 saat

içerisinde merkez hakem kuruluna rapor edilir. Mazeretsiz olarak müsabakaya gelmeyen hakemler,

kule Başhakemliği tarafından Merkez Hakem Kuruluna bildirilir. Ve 3 hafta müsabakalarda görev

verilmez.

g) Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin Kule Baş Hakemi Merkez Hakem Komitesi Başkanıdır. Merkez Hakem

Komitesi Sekreteri ikinci Kule Baş Hakem yardımcılığını yürütür. Geleneksel, Birinci sınıf ve Mahalli

organizasyonlarda Merkez hakem komitesi üyeleri kule Baş Hakemliğini yürütür. M.H.K Üyesi yoksa

Kule Hakemleri kendi aralarından birini kule baş hakemi olarak seçerler Müsabakada yanlış karar,

centilmenliğe uymayan davranış ve taraflı hareket edildiği tespit edilen hakemler, Kule Başhakemliği

tarafından görevden el çektirilerek 24 saat içinde Merkez Hakem kuruluna rapor edilir. Güreş

Federasyonunca, hakem olmayan kişiler hiçbir şekilde yağlı güreş müsabakalarında hakem olarak

görevlendirilemezler.

Madde 20:

Hakem Gözlemcisi

a)Yağlı güreş hakem gözlemciler kurulu yağlı güreş hakemliği yapmış ve faal hakemliği sona ermiş

kişiler arasından federasyon Başkanlığı tarafından atanır. Kurul en az 7 kişiden oluşur.1.Başkan

1.Başkan Vekili seçilir. Kurulla ilgili idari işlemler Kurul Başkanı ve Kurul başkan vekili tarafından takip ve kontrol edilir.

b) Yağlı Güreş hakem gözlemcisi organizasyonlar sırasında hakemlik kurumunun denetlenmesini

sağlar. Hakem gözlemcileri; hakem gözlemciler kurulu içerisinden kurul tarafından atanır.

Hakem gözlemcisi görev ve yetkileri;

a) Meydan ve Kule hakemleri hakkında rapor tutmak,

b) Görevli hakemlerin Talimata göre kılık ve kıyafetlerini denetlemek,

c)Boy ayırımı sırasında hakemleri denetlemek oluşabilecek şikâyetleri Federasyon Temsilcisi ile

koordinasyon halinde sonuçlandırılmasını sağlamak,

d) Müsabakada tutulan raporlarının Federasyona iletilmesini sağlamak

Madde 21

Koordinatör Hakem Görev ve Yetkileri

Merkez hakem Kurulunca müsabakalarda koordinatör hakem görevlendirilir.

b) Koordinatör Hakem; Birinci sınıf meydan ve Kule Hakemlerin den, Yağlı Güreş Merkez Hakem

kurulları üyelerinin oy birliği ile aldığı karar uyarınca görevlendirilmesinde yarar görülen diğer

kişilerden veya meydan ve kule hakemliğini bırakmış kişilerden seçilir. Koordinatör Hakem; Kule ve

Meydan hakemleri arasındaki koordineyi sağlamak sporcu ve meydan hakemleri arasındaki

koordineyi sağlamak, sahada sporcu eşlemelerine yardımcı olmak, sporcu soyunma yerlerini kontrol

ve uygun hale getirilmesine yardımcı olmak

Madde 22:

Kronometre ve Müsabaka Kayıt Görevlileri

Cetvel Hakemi, Meydan başhakeminin kronometre tutması isteğini yerine getirir ve zamanı bildirir.

(Kırkpınar güreşleri ve 3 günlük güreşlerde Kronometre Görevlisi olur.) Müsabaka kayıt görevlisi,

müsabakaya katılmaları ve sonuçları ilgili form ve cetvellere işler. Güreşlerde peşrevden sonra süreyi

başlatır

Madde 23:

Hakemler Hakkında Cezayı Gerektiren Haller

a) Merkez Hakem Kurulu çağrısına evet cevabı verdikten sonra müsabakaya gelmemek ve varsa

mazeretini bildirmemek.

b) Kule hakemlerinin ve meydan Başhakemlerinin talimatına uymamak,

c) Anlaşmalı güreşlere aracı olmak ve bu konuda meydan başhakemine ve kule başhakemine önceden

bilgi vermemek ve uyarmamak,

d) Güreş yönetilirken pehlivanlarla güreş dışı konuşmak ve tek taraflı davranışlarda bulunmak.

e) Federasyon tarafından tespit edilecek kıyafeti giyinmemek.

Madde 24

Meydan ve Kule Hakemlerinin Kıyafetleri

Meydan ve kule hakem kıyafetleri Federasyon tarafından tespit edilir.

Madde 25:

Geçici Madde 1: Bu Talimatın 15 maddesinin a)bendinin iptal edilmesinden doğan hakların yapılan

değişiklik nedeniyle hakemlikleri düşen hakemlerin haklarının iade edilmesi, Meydan Hakemleri için

55, Kule hakemleri için 60 yaşına kadar olanları kapsar.

Bu Talimat yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış hakemlik hakları ve unvanları saklıdır

Madde 26:

Bu Talimat Spor Genel Müdürlüğü ve Güreş Federasyonu internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 27:

Bu Talimat hükümlerini, Federasyon Başkanı yürütür.

 

GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Bilgi ve Dokümantasyon Mrk.
Babademirtaş Mh. Hastane 1 Sok. No:11 22100-EDİRNE +90 284 2134100 info@edirnekirkpinar.com © 2015 Her hakkı saklıdır. İzinsiz hiç bir şekilde içerik kullanılamaz.
1.046 sn.