tr en de fr gr bg

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ FESTİVALİ

Resmi web sitesi
Anasayfa İletişim
Kaydet
Bülten almak için eposta adresinizi sistemimize kaydebilirsiniz.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi Yönetmeliği

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne Belediye Meclisi'nin
2014 dönemine ait 07.05.2014 Çarşamba günü saat 14.00’te Dönemin Belediye Başkanı Sayın Recep Gürkan'ın Başkanlığında Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu Mayıs ayı toplantısında Meclis üyelerinin oy birliği ile Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi kurulmuş ve aşağıdaki maddelerden oluşan yönetmeliği kabul edilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

AMAÇ

MADDE 1 –

Bu Yönetmeliğin amacı; Edirne Belediye Başkanlığı’ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi’nin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM

MADDE 2 –

Bu Yönetmelik; Edirne Belediye Başkanlığı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Bilgi ve Dokümantasyon Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

DAYANAK

 MADDE 3 –

  Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 4 –

Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Edirne Belediyesi Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Bilgi ve Dokümantasyon Merkezini,

c) Başkan: Edirne Belediye Başkanını,

ç) Başkanlık: Edirne Belediye Başkanlığını,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

MERKEZİN AMACI, FAALİYET ALANLARI,

YÖNETİM ORGANLARI VE GÖREVLERİ

MERKEZİN AMACI VE FAALİYET ALANLARI

MADDE 5 –

(1)   Merkezin amacı; Kırkpınar Güreşleri ve değerlerinin tarihsel, sosyo-kültürel, ekonomik, sportif, folklorik ve benzeri yönleri ile araştırmak,

(2)   Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin yerel, ulusal ve uluslar arası alanda kültürümüze yaptığı etki ve katkıları ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmak,

(3)   Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’ni ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması ve sergilenmesi adına çalışmalarda bulunmak,  

(4)   Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali ile ilgili ulusal ve uluslar arası alanda yazılı ve dijital yayınlar yayımlamak,

(5)   Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali faaliyetlerinde emeği geçen kişiler ile (Pehlivan, Hakem, Kırkpınar Ağası, Cazgır vb.) bizzat görüşülerek anılarını ve ellerindeki bilgi dokümanlarını kayıt altına almak ve arşivlemek.

(6)   Geçmişte ve günümüzde Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali ve değerleri ile ilgili yapılan ve/veya yapılacak sözlü, yazılı, görsel ve dijital çalışmaları toplayıp derleyerek dijital ortama aktarmak ve interaktif ortamdan çok dilli olarak (Türkçe, İngilizce, Almanca vb.) kullanıcılarına sunmak,

(7)   Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali ile ilgili olarak kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

(8)   Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali ile ilgili toplanan tüm bilgi ve dokümanlar ile objelerin sergileneceği “Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Müzesi”nin kurulmasını için çalışmalarda bulunmak ve Müze’nin işletilmesini sağlamak.

YÖNETİM ORGANLARI

MADDE 6 –

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

MERKEZ MÜDÜRÜ

MADDE 7 –

(1)   Merkez Müdürü; Edirne Belediyesinin aylıklı ve devamlı statüdeki devlet memurları ya da Edirne ve/veya Kırkpınar Güreşleri ile ilgili bilimsel ve akademik araştırma ve yayınları  bulunan kişiler arasından uzman ya da danışman hizmet alımı usulü ile  Başkan tarafından beş yıl süreyle görevlendirilir.

(2)   Başkan tarafından süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

(3)   Merkez Müdürü; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(4)   Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Edirne Belediyesine bağlı devlet memurları ya da hizmet alımı personeller arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Belediye Başkanının onayına sunar ve görevlendirmesini sağlar.

(5)   Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı vekalet eder.

MERKEZ MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ

MADDE 8 – 

 Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

a)      Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek,

b)      Merkezin kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum örgütleri ve Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde rol alan aktörler ile görüşerek faaliyetlerde bulunmak,

c)       Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

d)       Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantı gündemlerini belirlemek,

e)       Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Belediye Başkanlığına sunmak.

YÖNETİM KURULU

MADDE 9 –

(1)   Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Belediye Başkanı tarafından beş yıl için görevlendirilen üç üyeden oluşur.

(2)   Yönetim Kurulu başkanı Merkez Müdürüdür.

(3)   Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Gerektiğinde Merkez Müdürü tarafından toplantıya çağrılır.

(4)   Belediye Başkanı tarafından beş yıl süre ile görevlendirilecek üç üye aşağıda belirtilen unvan ve özellikleri taşımalıdır;

a-Araştırmacı: En az dört yıllık üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokullarından mezun olmalı, İngilizce’yi iyi derecede konuşabilme, tercüme edebilme özelliğine sahip olmalı.

b-Arşivci: En az dört yıllık üniversitelerin ilgili fakülte ve/veya yüksekokullarından mezun olmak. Osmanlıca ve İngilizce bilmek.

c-Memur: En az lise mezunu olmak. İyi düzeyde Microsoft Office ve arşiv otomasyon programlarını kullanabilmek.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 10 –

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a)      Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda gerekli kararları almak,

b)      Merkezin kuruluş amacı ve faaliyet alanı doğrultusundaki faaliyetler ile ilgili projeler hazırlamak,

c) Merkezin bütçesini yapmak,

d) Belediye Başkanı, Danışma ve Yönetim Kurulunca verilen diğer işleri yapmak.        

DANIŞMA KURULU

MADDE 11 –

Danışma Kurulu; Belediye Başkanı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden sorumlu Başkan  Yardımcısı ile eski Belediye Başkanları.  Başkan tarafından önerilen kamu ve özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluş temsilcileri, Kırkpınar Ağaları, Kırkpınar Başpehlivanları, Kırkpınar Cazgırları, Kırkpınar Hakemleri ve konu ile ilgili kişilerden olmak üzere en az  21 üyeden oluşur. Danışma Kurulu’nun başkanı Edirne Belediye Başkanıdır. Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Başkan gerek gördüğünde Danışma Kurulu üye sayısını artırır.

DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 12 –

(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin tüm faaliyet alanları ile ilgili öneriler hazırlamak,

b) Merkez Müdürü tarafından önerilen gündemdeki konularla ilgili görüş bildirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

YÖNETMELİKDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE 13 –  

  Bu Yönetmelik de hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Belediye Meclisinin kararları uygulanır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 14 –

  Bu Yönetmelik Edirne Belediye Meclisi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 15 –

Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Bilgi ve Dokümantasyon Mrk.
Babademirtaş Mh. Hastane 1 Sok. No:11 22100-EDİRNE +90 284 2134100 info@edirnekirkpinar.com © 2015 Her hakkı saklıdır. İzinsiz hiç bir şekilde içerik kullanılamaz.
0.017 sn.